Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Certyfikacja wyrobów budowlanych
w systemie dobrowolnym

3

IMBiTB prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów budowlanych  w oparciu o program certyfikacji (proces nie objęty zakresem akredytacji Polskiego Centrum  Akredytacji)

Program jest dedykowany podmiotom, produkującym wyroby budowlane dla których w przepisach prawa przewidziano system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3 lub 4 w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Celem programu jest określenie zasad i procedur prowadzenia procesu certyfikacji i nadzoru nad udzieloną certyfikacją.

Został on opracowany w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi” oraz wytyczne zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17067 „Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów”.

ikonka-pobierz

Dopobrania