Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311 | Organizator badań biegłości

Certyfikacja Laboratoriów Badawczych

image

Certyfikacja Laboratoriów Badawczych

Program certyfikacji laboratoriów badawczych realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/LB-001 opracowany przez Pion Certyfikacji IMBiTB. Powstał on w oparciu o doświadczenie i profesjonalną praktykę w laboratorium.

Program certyfikacji laboratoriów badawczych zawiera wymagania podstawowe i szczegółowe dla laboratoriów badawczych w odniesieniu do systemu zarządzania jakością.

Laboratorium powinno opracować, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością (SZJ) w celu lepszego zaspokajania potrzeb swoich klientów i poprawy zarządzania poprzez ciągłe doskonalenie systemu. Dokumentacja powinna zawierać m.in. opis funkcjonującego systemu, przedstawienie polityki jakości, struktury organizacyjnej oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami działania w laboratorium.

Posiadanie certyfikatu laboratorium badawczego stanowi potwierdzenie, że laboratorium ustanowiło i wdrożyło system zarządzania jakością spełniający wymagania standardu IMBiTB.

Opracowany standard certyfikacji dotyczy laboratoriów badawczych wykonujących badania z zakresu budownictwa, obejmujących badania m.in.:

 • mieszanki betonowej i betonu,
 • mieszanek związanych hydraulicznie,
 • prefabrykatów betonowych,
 • elementów murowych,
 • kominów, przewodów kominowych,
 • zapraw,
 • kruszyw mineralnych,
 • spoiw,
 • dodatków mineralnych,
 • domieszek chemicznych,
 • mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • gruntu,
 • wody pochodzącej z recyklingu i innych źródeł,
 • analizy chemiczne i instrumentalne.
ikonka-pobierz

Do pobrania