Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Certyfikacja Kompetencji Personelu

image

Certyfikacja Kompetencji Personelu

Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/KP-001 opracowany przez Pion Certyfikacji IMBiTB. Ma on na celu dostosowanie się pracowników do zachodzących zmian oraz ciągłe doskonalenie kadr
odpowiedzialnych za jakość w budownictwie.

IMBiTB przeprowadza egzaminy z kompetencji m.in w następujących obszarach:

  • Laborant Betonu
  • Specjalista inżynieryjno-techniczny w zakresie badań i oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
  • Technolog i Projektant betonu, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw budowlanych
  • Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Inżynier Materiałowy w zakresie betonu i jego składników
  • Auditor wewnętrzny systemu zakładowej kontroli produkcji
  • Mistrz / brygadzista w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych w klasie wykonania 1/2/3 wg EN 13670
  • Kierownik produkcji i kontroli w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych w klasie wykonania 1/2/3 wg EN 13670
  • Kierownik laboratorium

i inne.

Możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencji personelu mają wszyscy wnioskujący na równych prawach. System certyfikacji stosowany przez IMBiTB gwarantuje rzetelne prowadzenie procesu certyfikacji i bezstronną ocenę końcową egzaminu.

Umożliwienie otrzymania certyfikatu kompetencji osobom pracującym w szeroko pojętym sektorze wyrobów budowlanych stało się niezbędne w związku z potrzebą poprawy jakości produkcji i usług związanych z budownictwem, wynikającą z perspektywy ujednolicenia standardów i norm europejskich.

Certyfikat kompetencji personelu jest dokumentem potwierdzającym, że osoba go otrzymująca posiada kompetencje w zakresie wnioskowanego obszaru certyfikacji oraz w sposób ciągły doskonali swoją wiedzę i umiejętności poprzez m.in. dalsze szkolenie, uczestnictwo w specjalistycznych seminariach, konferencjach naukowo-technicznych.

Certyfikacja kompetencji personelu wg standardu nr SQ–2010/KP-001 stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań Pionu Certyfikacji odnośnie wykształcenia, odbytych szkoleń, podnoszenia kompetencji oraz ciągłej weryfikacji wiedzy i umiejętności. Otrzymany certyfikat ważny jest przez 3 lata. Po tym okresie należy zwrócić się o jego aktualizację poddając się weryfikacji aktualnej wiedzy i niezbędnych umiejętności. Dzięki pozytywnemu wynikowi egzaminu przygotowanego przez kadrę IMBiTB zarówno Pracodawca jak i Klient mogą być pewni, że wiedza kandydata jest zawsze aktualna co jest istotne szczególnie w przypadku certyfikatów ważnych jedynie przez określony czas.

ikonka-pobierz

Do pobrania