Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157
Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311

Wyroby budowlane wprowadzane
do obrotu w systemie krajowym

cyfra-1

Ustawa o wyrobach budowlanych wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (wraz z późn. zm.)

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) – certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny zgodności. Posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby znakiem budowlanym B.

ikonka-pobierz

Do pobrania