Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Wyroby budowlane wprowadzane
do obrotu w systemie europejskim

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) – certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Jej wdrożenie stanowi jeden z wymogów Rozporządzenia nr 305/2011 zgodnie, z którym posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne. Stosowanie Zakładowej Kontroli Produkcji jest niezbędne, aby producent mógł oznaczać swoje wyroby oznakowaniem CE.

ikonka-pobierz

Do pobrania