Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311
Akredytowany Organizator Badań Biegłości PT 009

Zakładowa Kontrola Produkcji betonu i wyrobów budowlanych oraz System Zarządzania Jakością

IKONKA_wyklady_granat2
3

SZKOLENIE: Zakładowa Kontrola Produkcji betonu
i wyrobów budowlanych oraz System Zarządzania Jakością

Podstawową zasadą systemów zarządzania jest funkcjonowanie zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia.

Spełnienie wymagań często związane jest z koniecznością stosowania specjalistycznych narzędzi do oceny zgodności. Jakość wyrobu, kontrola produkcji, ocena zgodności powinny spełniać wymagania odpowiednich dokumentów technicznych w zakresie akceptowanego poziomu jakości, wymaganych tolerancji, które stanowią podstawę do zwolnienia wyrobu do dalszej przeróbki lub sprzedaży.

Każdy producent wyrobu budowlanego odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. System ZKP powinien zostać udokumentowany, a dokumentacja powinna być uaktualniana i nadzorowana.

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest obligatoryjny dla wszystkich producentów wyrobów niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Jeżeli producent wyrobu budowlanego posiada w swojej strukturze laboratorium, wówczas częścią systemu zkp jest również system funkcjonujący w laboratorium.

Często laboratoria funkcjonują jako osobne podmioty. W tej sytuacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania i poddanie się dobrowolnie procesowi certyfikacji lub akredytacji potwierdzają swoje kompetencje we wnioskowanym zakresie.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do pełnomocników systemu jakości, osób odpowiedzialnych za jakość, przeprowadzających ocenę zgodności, określających niepewność uzyskanych wyników.

Podczas kursu:

uczestnicy zapoznani zostają z budową i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w laboratorium i za-kładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”, ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa;
www.cka-mrowka.pl

ikonka-pobierz

Do pobrania