Akredytowana Jednostka Certyfikująca - certyfikat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfikowana nr 2311 | Organizator badań biegłości

Seminarium Regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych

IKONKA_wyklady_granat2
8

Seminarium: Regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych – kompendium

Opis

Jednym z kluczowych elementów przy produkcji wyrobów budowlanych jest znajomość regulacji prawnych na podstawie których te wyroby są wprowadzane do obrotu.

Wyroby budowlane mogą być wprowadzane z wykorzystaniem regulacji krajowych lub europejskich. Dokumentem, który decyduje o tym jaką procedurę zastosować jest norma wyrobu.

Seminarium IMBiTB ma na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowości postępowania przy wprowadzaniu wyrobów budowlanych do obrotu oraz szczegółową analizę dokumentów, które powinny towarzyszyć wyrobom.

 

Program seminarium

10:00 – 10:15 Otwarcie seminarium. Przywitanie uczestników

Grażyna Bundyra-Oracz,

10:15 – 11:00 Obowiązujące regulacje prawne w obszarze wyrobów budowlanych

Roman Sobczak,

11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 12:00 Zharmonizowane specyfikacje techniczne,  krajowe specyfikacje techniczne

– dokumenty odniesienia dla producenta, jednostki certyfikującej, organów nadzoru.

Grażyna Bundyra-Oracz,

12:00 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:00 Zadania producenta wynikające z regulacji prawnych. Zasady kontroli wyrobów budowlanych. Kary pieniężne.

Roman Sobczak,

13:00 – 13:15 Przerwa
13:15 – 14:00 Dokumenty towarzyszące wyrobowi.

Grażyna Bundyra-Oracz,

14:00 – 15:00 Podsumowanie, dyskusja. Zakończenie seminarium.

Roman Sobczak,  Grażyna Bundyra-Oracz,

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zgłoszenie do IMBiTB wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Roman Sobczak – ekspert z zakresu przepisów dotyczących wyrobów budowlanych. Wieloletni pracownik organu nadzoru budowlanego i resortu budownictwa. Współautor ostatnich nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. W latach 2010-2018 w resorcie budownictwa odpowiedzialny za wdrożenie do prawodawstwa krajowego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Współautor obowiązujących od 2017 r. nowych przepisów dotyczących znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Posiada wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu stosowania przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.

ikonka-pobierz

Do pobrania