• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Publikacje

Standard technicznyStandard Techniczny Wykonywanie i pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur jest praktycznym poradnikiem przeznaczonym głównie dla wykonawców, projektantów i inwestorów. Zawarte w Standardzie wytyczne pomogą także w pracy wszystkim, którzy beton projektują, wykonują, transportują, wbudowują i zajmują się jego pielęgnacją. Standard powstał z myślą żeby pomóc użytkownikom betonu świadomie unikać niekorzystnych, a jednocześnie bardzo kosztownych konsekwencji niewłaściwego postępowania z betonem w obniżonych temperaturach. Koszty naprawy czy niedotrzymania terminu, to najpoważniejsze skutki złego wykonania i pielęgnacji betonu.

Standard jest zwięzłym opracowaniem skupionym wyłącznie na zagadnieniach związanych z betonem.
 
ZAMÓWIENIE:
 
1. Standard można zakupić poprzez wysłanie zamówienia na adres email: sekretariat@imbitb.pl
2. Koszt 1 egzemplarza 19 zł + VAT (5%) + koszty wysyłki (zależą od ilości zamawianych egzemplarzy i formy płatności). Minimalne zamówienie: 5 egzemplarzy
3. Koszt wysyłki zostanie podany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
4. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu całkowitych kosztów.
 

Tytuł Artykułu

Pobierz plik

 Trwałość betonu w warunkach agresji chemicznej
 klasa ekspozycji XC według PN-EN 206-1

 treść artykułu (pdf)

 Domieszki napowietrzające

 treść artykułu (pdf)

 Ewolucja normy EN 206-1

 treść artykułu (pdf)

 Składniki betonu - Cement

 treść artykułu (pdf)

Regulacje prawne

USTAWODAWSTWO EUROPEJSKIE

Rozporządzenie nr 305

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 157/2014  z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. U. L 157 z 27.05.2014, str. 76—79)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 574/2014

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. U. L 159 z 28.05.2014, str. 41—46)

Wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Wyjaśnienia Komisji Europejskiej do Rozporządzenia delegowanego Nr 157/2014

Skrócona lista tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 dla wyrobów budowlanych - STAN NA DZIEŃ 20.12.2019

WYKAZ NORM ZHARMONIOZWANYCH Z CPR- STAN NA DZIEŃ 09.03.2018

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

WYKAZ EUROPEJSKICH DOKUMENTÓW OCENY - STAN NA DZIEŃ 14.10.2016

 

USTAWODAWSTWO KRAJOWE

UJEDNOLICONY TEKST USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji

USTAWA o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie krajowych ocen technicznych 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju  w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU  z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU
z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym​

Projekt Rozporządzenia Ministra rozwoju zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (projekt z dnia 29 czerwca 2020)