• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Zakładowa Kontrola Produkcji betonu i wyrobów budowlanych oraz System Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym

Podstawową zasadą systemów zarządzania jest funkcjonowanie zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia.  Spełnienie wymagań często związane jest z koniecznością stosowania specjalistycznych narzędzi do oceny zgodności. Jakość wyrobu, kontrola produkcji, ocena zgodności powinny spełniać wymagania odpowiednich dokumentów technicznych w zakresie akceptowanego poziomu jakości, wymaganych tolerancji, które stanowią podstawę do zwolnienia wyrobu do dalszej przeróbki lub sprzedaży.

Każdy producent wyrobu budowlanego odpowiedzialny jest za  wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. System  ZKP powinien zostać udokumentowany, a dokumentacja powinna być uaktualniana i nadzorowana.

System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)  jest obligatoryjny dla wszystkich producentów wyrobów niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Jeżeli producent wyrobu budowlanego posiada w swojej strukturze laboratorium, wówczas częścią systemu zkp jest również system funkcjonujący w  laboratorium.

Często laboratoria funkcjonują jako osobne podmioty. W tej systuacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania i poddanie się dobrowolnie procesowi certyfikacji lub akredytacji potwierdzają swoje kompetencje we wnioskowanym zakresie.

Szkolenie adresowane jest do pełnomocników systemu jakości, osób odpowiedzialnych za jakość, przeprowadzających ocenę zgodności, określających niepewność uzyskanych wyników.

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z budową i utrzymaniem systemu zarządzania jakością w laboratorium i zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych. 

miejsce szkolenia : Centrum Konferencyjno-Apartamentowe „Mrówka”,
ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa; www.cka-mrowka.pl

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY