• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Beton towarowy; mieszanki związane hydraulicznie - regulacje prawne, wymagania techniczne

Beton towarowy; mieszanki związane hydraulicznie - regulacje prawne, wymagania techniczne 

Podczas szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane następujące zagadnienia:

Beton towarowy wg polskiej normy PN-EN 206+A1

- Klasyfikacja betonu
- Specyfikacja betonu
- Wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu
- Zasady projektowania składu betonu
- Dostawa mieszanki betonowej
- Kontrola zgodności i kryteria zgodności
- Ocena zgodności, badanie identyczności
- Rodziny betonów
- System kontroli produkcji
- Wymagania w odniesieniu do producentów betonu towarowego wynikające z regulacji prawnych 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym wg norm  serii PN-EN 14227 oraz norm PN-S

- Kontrola produkcji
- Wymagania dotyczące składników i składu wyrobu
- Typy mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym w zależności od uziarnienia i właściwości; oznakowanie typu wyrobu
- Graniczne krzywe uziarnienia
- Wymagania w odniesieniu do producentów mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wynikające z regulacji prawnych 
- Klasyfikacja na podstawie właściwości:
      - klasa wytrzymałości na ściskanie
      - klasa kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR
      - natychmiastowy wskaźnik nośności IPI
      - kombinacja klasy wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości

W trakcie sesji wykładowej będą przeprowadzane przykłady i warsztaty obliczeniowe 

- obliczenia klasy zawartości chlorków dla wybranej receptury betonowej
- przeprowadzenie oceny zgodności z uwzględnieniem kryteriów produkcji początkowej i ciągłej na przygotowanych formularzach
- przeprowadzenie oceny identyczności na przygotowanych formularzach

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

Planowane rozpoczęcie szkolenia godz: 10:00; zakończenie ok. godziny  16-17. 

TERMIN SZKOLENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY