• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Certyfikacja kompetencji personelu

Program certyfikacji kompetencji personelu realizowany jest w oparciu o standard certyfikacji nr SQ – 2010/KP-001.
Certyfikacja kompetencji personelu jest jednym ze sposobów na ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa.

Certyfikacja kompetencji personelu stanowi potwierdzenie, że osoba posiadająca certyfikat:

 • spełniła wymagania Pionu Certyfikacji odnośnie wykształcenia, odbytych szkoleń, podnoszenia kompetencji,
 • weryfikuje swoją wiedzę i umiejętności

O certyfikat kompetencji personelu mogą ubiegać się osoby, które wykażą się wiedzą i doświadczeniem we wnioskowanym  obszarze, w którym ubiegają się o certyfikat  np:

 - Laborant Betonu

- Specjalista inżynieryjno-techniczny w zakresie badań i oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

 - Technolog i Projektant betonu, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw budowlanych

 - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

 - Inżynier Materiałowy w zakresie betonu i jego składników

 - Auditor wewnętrzny systemu zakładowej kontroli produkcji,

 - Mistrz / brygadzista w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych w klasie wykonania 1/2/3 wg EN 13670

 - Kierownik produkcji i kontroli w zakresie wykonywania konstrukcji betonowych w klasie wykonania 1/2/3 wg EN 13670

- Kierownik laboratorium

 -  Inne

Procedura uzyskania certyfikatu kompetencji został przedtsawiona na schemacie poniżej.