Akredytowana Jednostka Certyfkująca - certyfkat akredytacji nr AC 157 | Europejska Jednostka Notyfkowania nr 2311 | Organizator badań biegłości

Wyroby wprowadzone do obrotu
w systemie dobrowolnym

3

IMBiTB prowadzi certyfikację w obszarze nieregulowanym prawnie dokonując oceny zgodności w oparciu o Program certyfikacji zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną zgodności z normą PN-EN 206.

Wprowadzanie do obrotu betonu towarowego w systemie dobrowolnym możliwe jest tylko do dnia 31 grudnia 2020 r.*

* W dniu 25.06.2019 opublikowana została zmiana do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniająca rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Oznacza to, że producenci betonu do zastosowań konstrukcyjnych oraz producenci mieszanek związanych hydraulicznie do zastosowań w konstrukcji dróg zobowiązani są do dnia 31 grudnia 2020 r. spełnić wymagania wynikające z przyjętych regulacji prawnych.

Według wymagań zawartych w normie PN-EN 206 producent betonu towarowego powinien mieć wdrożony system jakości.

Posiadanie certyfikatu IMBiTB (certyfikacja prefabrykaty betonowe) – BETON TOWAROWY PN-EN 206 stanowi gwarancję, że producent będzie produkować beton na odpowiednio wysokim poziomie.

W ramach takiego certyfikatu producent poddaje się w każdym roku dwóm kontrolom bieżącym oraz auditowi wdrożonego sytemu kontroli.

ikonka-pobierz

Do pobrania