• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

O Instytucie

Szanowni Państwo,

Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu (IMBiTB) jest jednostką naukowo-badawczą oraz prowadzącą działalność certyfikacyjną.
Podstawowymi obszarami działalności IMBiTB jest:

 

Certyfikacja w obszarze dobrowolnym i regulowanym
Korzystanie z usług IMBiTB zapewnia obiektywną ocenę w ocenie zgodności, w szczególności: 

 • niezależną, bezstronną i poufną ocenę zgodności wyrobu (lub weryfikację oceny dokonanej przez wytwórcę) z wymaganiami norm lub innych specyfikacji technicznych
 • niezależną, bezstronną i poufną ocenę warunków produkcji
 • wiarygodne potwierdzenie wystawianej przez wytwórcę deklaracji zgodności 
 • pozytywną promocję wyrobu

 

Budowlane usługi specjalistyczne
IMBiTB świadczy usługi w zakresie: 

 • analizy uzyskanych wyników badań w świetle wymagań norm i innych dokumentów,
 • wbudowania i pielęgnacji betonu,
 • opracowywania dokumentacji odnośnie betonu przeznaczonego do zastosowania w konstrukcji nagrzewanej prądem elektrycznym,
 • opracowywania lub weryfikacji specyfikacji technicznych odnośnie wymagań i właściwości mieszanki betonowej i betonu

 

Badania standardowe i instrumentalne
Instytut współpracuje z laboratoriami akredytowanymi, których kompetencje zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji, lub z laboratoriami dla których dokonało procesu oceny. 

W ramach współpracy z laboratoriami IMBiTB wykonuje badania:

 • mieszanki betonowej i betonu, 
 • kruszyw mineralnych,
 • domieszek chemicznych i dodatków mineralnych, 
 • cementów powszechnego użytku,
 • analizy mikrostrukturalnej z wykorzystaniem mikroskopii klasycznej i elektronowej.

 

Prowadzenie szkoleń
IMBiTB prowadzi szkolenia, których głównym celem jest:

 • rozwój kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg badań na zgodność z wymaganiami norm PN-EN i specyfikacjami technicznymi 
 • eksport wiedzy i umiejętności w procesie zarządzania dokumentacją w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP 
 • promowanie profesjonalizmu podczas procesu związanego z projektowaniem składu betonu

 

Działalność szkoleniowa realizowana jest poprzez szkolenia o następującej tematyce:

 • Beton architektoniczny - projektowanie, wykonywanie, naprawa i ocena
 • Diagnostyka - ocena wytrzymałości betonu w konstrukcji
 • Laborant Betonu (badania betonu i jego składników, badania gruntu)
 • Mieszanki mineralno asfaltowe właściwości i projektowanie
 • Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu; regulacje europejskie oraz regulacje krajowe obowiązujące od 01.01.2016r
 • PN-EN 206:2014 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 • Projektowanie betonu samozagęszczalnego
 • Specjalista ds. badań w zakresie mieszanki betonowej, betonu oraz kruszyw
 • Technolog i Projektant betonu
 • Wykonywanie konstrukcji z betonu, PN-EN 13670
 • Zakładowa Kontrola Produkcji betonu i wyrobów budowlanych oraz System Zarządzania Jakością w laboratorium badawczym

Prace badawcze Instytutu ukierunkowane są na:

 • zrównoważone budownictwo (badania kruszywa pochodzącego z recyklingu, badania odpadów jako wypełniaczy w składzie betonu itp.) 
 • inżynierię materiałową w szczególności możliwości wprowadzenia nowych materiałów do produkcji wyrobów budowlanych i betonu towarowego

                                                                                  Dyrektor                                        

               Instytutu Materiałów Budowlanych  i Technologii Betonu
dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz

O Instytucie - do pobrania pdf

Status prawny

FotoInstytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Spółka z o.o.
jest jednostką naukowo-badawczą  zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym
numer:    KRS 0000 343707

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 150.000,00zł