• Certyfikacja wyrobów budowlanych
  Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, stanowi podstawowy element wszystkich systemów oceny i weryfikacji stałości użytkowych.

 • Certyfikacja betonu towarowego PN-EN 206
   

 • Nadzory naukowo - badawcze
  podczas planowania, projektowania i realizacji budowy

 • Szkolenia
  Szkolenia w zakresie technologii betonu, wykonywania konstrukcji z betonu i wiele innych.....

 • Weryfikacja i opracowywanie specyfikacji technicznych
  IMBiTB świadczy usługi w zakresie weryfikacji specyfikacji technicznych w odniesieniu do właściwości mieszanki betonowej i betonu w odniesieniu do wymagań dla określonej klasy ekspozycji zgodnie z PN-EN 206

Notyfikacja

FotoW dniu 26 lipca 2011 r. Minister Infrastruktury Decyzją nr 15/AU/WB/11 udzielił autoryzacji Instytutowi Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o. do realizacji zadań związanych z oceną zgodności, określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 88, z późn. zm.), wdrażającej postanowienia Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) (Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 12; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 9, str. 296).

Autoryzacja jest oficjalnym potwierdzeniem kompetencji IMBiTB w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.

Decyzja o autoryzacji IMBiTB została notyfikowana Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej.

IMBiTB od dnia 1 sierpnia 2011 r. jest europejską jednostką notyfikowaną i figuruje w bazie danych Komisji Europejskiej (NANDO CPD) pod numerem 2311.

Notyfikacja odnosi się do działań z zakresu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.
 

Z chwilą uzyskania statusu jednostki notyfikowanej IMBiTB Pion Certyfikacji jest uprawniony do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wystawiony przez Jednostkę Certyfikat zgodności ZKP potwierdza dokonanie oceny zgod­ności wyrobu budowlanego zgodnie z systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wskazanym w zharmonizo­wanej specyfikacji technicznej wyrobu i umożliwia producentowi umieszczenie na wyrobie budowlanym oznakowania CE przed wprowadzeniem go do obrotu.

Zakres notyfikacji